HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2020

___________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2020


THỜI GIAN BIỂU VÀ HIỆU LỆNH

THI TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 2 NĂM 2020

(Kỳ thi ngày 25/09/2020 đến 27/09/2020)

 

 Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2020

Quy chế tuyển sinh sau đại học

Ngày

Giờ – Hiệu lệnh

Nội dung

25/09/2020

15 g 30

Họp cán bộ coi thi tại Ban chỉ đạo điểm thi (phòng B204)

16 g 00 - 17 g 00

3 hồi chuông

Gọi thí sinh vào phòng thi (danh sách kèm theo);

Phát giấy báo thi và thẻ dự thi cho thí sinh (TS); Phổ biến quy chế thi, lịch thi...

Tổng hợp những sai sót trong giấy báo thi do TS phản ảnh và báo về Ban chỉ đạo điểm thi để đính chính.

Sáng

26/09/2020

Thi môn chủ chốt (riêng ngành Thú y thi môn không chủ chốt)

6 g 30

Họp cán bộ coi thi, bốc thăm phòng thi tại Ban chỉ đạo

7g 00 – 7g 20

3 hồi chuông

CBCT ghi số báo danh vào bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

7g 20 – 7g 30

CBCT 1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi, CBCT 2 phát giấy thi, giấy nháp cho thí sinh;

Nhắc lại Quy chế thi.

7g 30 – 7g 35

1 hồi chuông

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát cho TS.

8g 00

Nộp đề thi còn dư cho Thư ký (tại phòng thi).

10g 35 (3 hồi chuông)

CBCT thu bài thi.

Chiều

26/09/2020

Thi môn không chủ chốt (riêng ngành Thú y thi môn chủ chốt)

13 g 00

Họp cán bộ coi thi, bốc thăm PT tại Ban chỉ đạo điểm thi.

13g 30 – 13g 50

3 hồi chuông

CBCT ghi số báo danh vào bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

13g 50 – 14g 00

CBCT 1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi; CBCT 2 phát giấy thi, giấy nháp cho TS; Nhắc lại Quy chế thi.

14g 00 – 14g 05

1 hồi chuông

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát cho TS.

14g 30

Nộp đề thi còn dư cho Thư ký (tại phòng thi).

17 g 05 (3 hồi chuông)

CBCT thu bài thi.

 

 

Sáng

27/09/2020

Thi môn

tiếng Anh

 

6 g 30

Họp cán bộ coi thi, bốc thăm PT tại Ban chỉ đạo điểm thi.

7g 00 – 7g 20

(3 hồi chuông)

CBCT ghi số báo danh vào bàn của TS; gọi TS vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh trên thẻ dự thi.

7g 20 – 7g 30

CBCT 1 nhận đề thi tại BCĐ điểm thi, CBCT 2 phát giấy nháp cho TS; Nhắc lại Quy chế thi.

7g 30 – 7g 35

1 hồi chuông

Kiểm tra niêm phong túi đề thi; mở túi đề thi và phát cho TS.

8g 00

Nộp đề thi còn dư cho Thư ký (tại phòng thi).

9g 35(3 hồi chuông)

CBCT thu bài thi.

Chiều

27/09/2020

13g 00 – 17g 30

Dự trữ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

 

 

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo thi Học viện;

- Phụ trách điểm thi;

- Thanh tra;

- Các phòng thi.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường