HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2021

_________________

Số: 402 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I - năm 2021

 

Căn cứ thông báo tuyển sinh số 1629/TB-HVN ngày 18 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021 và thông báo số 154/TB-HVN ngày 28/01/2021 về việc hoãn thi kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021.

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay,

Hội đồng tuyển sinh thông báo tới thí sinh nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 thời gian tổ chức thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ vào ngày 26-28/03/2021, danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi được thông báo trên Website Học viện: www.vnua.edu.vn.

Thí sinh đến dự thi tuân thủ theo đúng quy định phòng chống dịch Covid19.

Học viện thông báo tới các thí sinh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (Website);

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu VT, QLĐT, VKT(5).

 

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường