BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 1647/TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2019


THÔNG BÁO

       V/v Nộp Bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra đối với sinh viên khoá 61

            

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ban Giám đốc yêu cầu:

Sinh viên khoá 61 nộp bản chính bằng tốt nghiệp THPT và một bản công chứng để đối chiếu, kiểm tra, lưu trữ theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

1. Hình thức và địa điểm nộp

Nộp trực tiếp cho Ban cán sự lớp (bản chính bằng tốt nghiệp THPT và một bản công chứng). Ban cán sự lớp sắp xếp thứ tự theo danh sách lớp.

Ban cán sự lớp nộp trực tiếp về Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên – Bộ phận lưu trữ hồ sơ (phòng 104 nhà Hành chính – ĐT: 024.6261.7542).

2. Thời gian nộp:   

Từ ngày 25/11/2019 đến ngày 25/12/2019.                       

Ban Giám đốc yêu cầu Ban chủ nhiệm khoa, Ban cán sự các lớp sinh viên khoá 61 thông báo cho tất cả sinh viên nghiêm túc thực hiện. Sinh viên không nộp bằng Tốt nghiệp THPT  hoặc bằng không phù hợp sẽ không được xét tốt nghiệp, bị xử lý buộc thôi học theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nơi nhận:

- Các khoa, các lớp khoá 61;

- Lưu VT, CTCT&CTSV.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

PHM VĂN CƯỜNG