HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

————————————

Số: 252 / TB-BQLDT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

      Về việc nghỉ giảng dạy và học tập tại khu giảng đường Nguyễn Đăng

và giảng đường B ngày 30/10/2020

 

Căn cứ theo kế hoạch của Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tổ chức lễ bế giảng – trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên tốt nghiệp bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, hệ chính quy được công nhận tốt nghiệp tháng 9/2020 và tổ chức ngày hội việc làm năm 2020. Ban Quản lý đào tạo thông báo đến giảng viên và sinh viên nghỉ giảng dạy và học tập tại khu giảng đường Nguyễn Đăng và giảng đường B vào ngày 30/10/2020 từ tiết 1 đến tiết 13.

Giảng viên, sinh viên lên kế hoạch học bù và gửi yêu cầu cấp giảng đường từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trong giờ hành chính bằng email trong MS Teams đến Ban Quản lý đào tạo để được cấp giảng đường học bù (theo hướng dẫn).

Thông báo này thay cho thông báo số 251/TB-BQLĐT ngày 27/10/2020 của Ban Quản lý đào tạo – Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Ban Quản lý đào tạo đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên, Văn phòng học viện (tổ giảng đường) thông báo tới giảng viên và sinh viên biết để thực hiện theo nội dung của thông báo này./.

     

Nơi nhận:

- Các Khoa;Ban CTCT-CTSV;

- Lưu Ban QLĐT.

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Quang Tự