HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỌC ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC 2021

_________________

Số: 2039/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v lùi thời gian thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt I - năm 2021

         

Theo thông báo tuyển sinh số 1629/TB-HVN ngày 18 tháng 10 năm 2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021, dự kiến ngày thi tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ từ ngày 08-10/01/2021. Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế hiện nay, Học viện thông báo tới thí sinh đã nộp hồ sơ dự thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 về việc lùi thời gian thi tuyển sinh đào tạo thạc sĩ dự kiến đến ngày 29-31/01/2021, thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, phù hợp với ngành đào tạo thạc sĩ được kéo dài thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 08/01/2021 theo hướng dẫn trong thông báo tuyển sinh.

Học viện thông báo tới các thí sinh biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Thí sinh (Website);

- Lưu VT, QLĐT, VKT(5).

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường