BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

__________________

Số: 164/TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v lùi thời gian ôn thi và dự thi tiếng Anh đầu ra cao học

đợt tháng 9 năm 2021

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng Chính phủ về  các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23/07/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về một số biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19;

Căn cứ Thông báo số 158/TB-HVN ngày 18/08/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc đăng ký dự thi và ôn thi tiếng Anh đầu ra cho cao học đợt thi tháng 9 năm 2021;

Căn cứ tình hình diễn biến Covid -19 tại Hà Nội và các tỉnh lân cận, Học viện thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Anh đầu ra cho cao học đợt tháng 9 như sau:

1. Lùi thời gian ôn thi và dự thi

- Ôn thi (online): Từ ngày 09 – 15/10/2021

- Thi: sáng từ 6h45, chiều từ 12h45 vào các ngày

Thứ 7 ngày 16/10/2021

Chủ nhật ngày 17/10/2021

2. Danh sách học viên đã đăng ký ôn thi và dự thi (danh sách đính kèm).

Học viện sẽ thông báo Kế hoạch ôn thi trước 17h00 ngày 06/10/2021  và Kế hoạch thi của các học viên trước 17h00 ngày 11/10/2021 trên website www.vnua.edu.vn/daotao.vnua.edu.vn.

Thông tin liên hệ: Cô Nguyễn Phương Dung, điện thoại: 0935.582.686

Nơi nhận:

- Học viên (trên website);

- Trợ lý SĐH các khoa;

- Ban TC & KT;

- Lưu: VT, QLĐT, NPD (1).

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Phan Xuân Hảo