BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

Số: 03/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí sinh viên khóa 65 và

sinh viên các khóa khác chưa hoàn thành học phí học kì 1,
năm học 2020 – 2021 (Thông báo bổ sung lần 2)

 

1. Hình thức và đối tượng

Hình thức:

Thu học phí bằng tiền mặt tại Ban Tài chính và Kế toán (Bàn 01, Phòng 108), Nhà Hành chính.

Đối tượng:

+ Sinh viên khóa 65.

+ Tất cả sinh viên hệ đại học, cao đẳng, hệ vừa làm vừa học chưa hoàn thành học phí đúng hạn theo Thông báo số 24/TB-TCKT ngày 01/11/2020; Thông báo số 30/TB-TCKT ngày 18/12/2020 và Thông báo số 02/QĐ-HVN ngày 11/01/2021.

+ Lưu học sinh thuộc diện tự túc kinh phí và lưu học sinh kéo dài thời gian đào tạo.

(Đối với SV diện cử tuyển, sinh viên vẫn phải đóng học phí, Học viện chi trả học phí cho SV sau khi nhận được kinh phí từ các tỉnh chuyển về).

2. Lịch thu tiền

Ngày 26/01/2021, đối với sinh viên khóa 64, khóa 65 (sáng từ 8g00 – 11g30, chiều từ 13g30-16g)

Ngày 28/01/2021, đối với sinh viên các khóa còn lại (sáng từ 8g00 – 11g30, chiều từ 13g30-16g)

Sau khi hoàn thành học phí sinh viên có trách nhiệm xin danh sách thi tại Ban Quản lý đào tạo (Bàn 07, Phòng 121), Nhà Hành chính. SINH VIÊN CHỈ ĐƯỢC THAM GIA THI KẾT THÚC CÁC HỌC PHẦN CỦA NHỮNG HỌC PHẦN ĐƯỢC CẤP DANH SÁCH THI.

Sinh viên chưa nộp đủ học phí sẽ không được thi kết thúc học phần học kì 1, năm học 2020 – 2021 và không được đăng ký học phần của các học kỳ tiếp theo.

Đề nghị các khoa chuyên môn, Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN Học viện, Hội sinh viên Học viện truyền đạt nội dung thông báo này tới toàn thể SV thuộc đối tượng trên để triển khai thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

 

Nơi nhận

- Các khoa chuyên môn;

- Ban TCKT;

- Ban QLĐT;

- Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN HV, Hội SV HV.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng