BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số: 48/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí học viên cao học Đợt 2, học kì I, năm học 2021 – 2022

 (Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)        

 

Theo Thông báo số 1938/HVN-TB ngày 02/11/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, về việc thông báo lịch thu tiền học phí Đợt 2, Học kì I, năm học 2021-2022 đối với học viên cao học hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 15/12/2021 (trừ học viên cao học khóa 30 nhập học đợt 2 năm 2021 (nhập học tháng 10/2021).

Học viên kiểm tra tổng học phí phải nộp của mình tại địa chỉ  http://daotao.vnua.edu.vn (Xem học phí/Nhập mã HV).

Cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân, học viên xem chi tiết trong Thông báo 1938/HVN-TB ngày 02/11/2021 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại:

http://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=370:2021-11-02-08-10-36&catid=34:thong-bao&Itemid=1

Sau thời hạn trên (16 giờ 00 ngày 15/12/2021), học viên chưa nộp đủ học phí Học kì I sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc học phần Học kì I năm học 2021 – 2021 và không được đăng ký học phần của các học kỳ tiếp, không được xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ (đối với học viên thực hiện luận văn tốt nghiệp).

            Đề nghị học viên chưa hoàn thành nghĩa vụ học phí thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

 

Nơi nhận:

- Các khoa chuyên môn;

- Ban QLĐT;

- Ban CTCT&CTSV, Đoàn TN HV.

- Lưu Ban TCKT.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

(đã ký)

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng