BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HC VIN NÔNG NGHIP VIT NAM

___________________

CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

Độc lp - T do - Hnh phúc

_____________________________

Số: 1801/HVN-TCKT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2023

                             

 

THÔNG BÁO

V/v lịch thu tiền học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2023-2024

(Thông báo nhắc lại lịch thu tiền)

 

Ngày 12/9/2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) đã có Thông báo số 1625/HVN-TCKT về việc thu học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2023 - 2024 đối với sinh viên và học viên cao học, hạn nộp đến 16 giờ 00 ngày 10/10/2023.

Cách thức và quy định nộp tiền vào tài khoản cá nhân, sinh viên và học viên cao học xem chi tiết trong Thông báo số 1625/HVN-TCKT ngày 12/9/2023 về việc thu học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2023 – 2024 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam được đăng tải tại địa chỉ:

https://tckt.vnua.edu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=436:2023-09-14-08-15-33&catid=34:thong-bao&Itemid=1

Sau thời hạn trên, nếu sinh viên/học viên chưa nộp đủ học phí Đợt 1, học kì I, năm học 2023-2024, sẽ không có tên trong danh sách thi kết thúc các học phần của học kì I, năm học 2023-2024, và không được xét điều kiện bảo vệ luận văn thạc sỹ (đối với HV thực hiện luận văn tốt nghiệp).

Học viện đề nghị những sinh viên/học viên chưa nộp tiền học phí Đợt 1, Học kì I, năm học 2023-2024 thực hiện nộp học phí trước 16 giờ 00 ngày 10/10/2023.

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:

- Sinh viên, học viên (để thực hiện);

- Giám đốc và Phó GĐ PVC (để b/c);

- Trưởng các Khoa, Ban QLĐT, CTCT&CTSV;

- BT Đoàn TN; CT Hội SV Học viện;

- Lưu VT, TCKT (NTTD).

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN TC&KT

 

 

 

Trần Quang Trung