HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

____________________

 Số:200/TB-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v lịch thi học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

 ---------------------------------------------

 

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo quyết định số 1368/QĐ-HVN ngày 27 tháng 05 năm 2016 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ kế hoạch đào tạo học kỳ 2 năm học 2020-2021;

Học viện thông báo thời giảng viên, sinh viên lịch thi học kỳ 2  năm học 2020 – 2021 của các học phần, cụ thể như sau:

STT

Học phần

Tình trạng lịch thi

1

Học phần chỉ có lý thuyết

Đã xếp lịch thi

2

Học phần có phần thực hành nhưng đã học xong trước ngày tổ chức thi.

Đã xếp lịch thi

3

Học phần có phần thực hành nhưng chưa học xong.

Học viện sẽ xếp lịch thi sau khi bố trí lại lịch học thực hành

Sinh viên xem lịch thi chi tiết tại địa chỉ http://daotao.vnua.edu.vn (mục Xem lịch thi/Nhập mã SV).

Học viện thông báo tới toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên biết và  thực hiện.

Nơi nhận:

- Người học (để thực hiện);

- Các ĐV thuộc HV;

- Lưu: VTHC, QLĐT, NHV(5).

 

 

KT. TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Quang Tự