BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số: 1524 /TB-HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2023

 

 

THÔNG BÁO

V/v lấy phiếu ý kiến cử tri về nội dung Đề án thành lập quận Gia Lâm và phường Trâu Quỳ

                           ---------------------------------------------

Căn cứ công văn số 2745/UBND-NV của UBND huyện Gia Lâm về việc điều chỉnh, bổ sung đối tượng cử tri lấy ý kiến về thành lập quận và các phường thuộc quận Gia Lâm ngày 25 tháng 8 năm 2023, Học viện Nông nghiệp Việt Nam xin thông báo:

1)     Đề nghị tất cả cán bộ, viên chức người lao động và sinh viên có đăng ký tạm trú trên địa bàn thị trấn Trâu Quỳ đúng 8h00 chủ nhật, ngày 27/8/2023 đến nhà văn hóa tổ dân phố mà mình đăng ký tạm trú cho ý kiến về việc thành lập quận và các phường thuộc quận Gia Lâm.

2)     Trường hợp cá nhân vừa có địa chỉ thường trú, vừa có địa chỉ tạm trú tại Gia Lâm thì sẽ cho ý kiến tại nơi thường trú.

Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri, Giám đốc Học viện đề nghị tất cả sinh viên và người lao động thuộc đối tượng trên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:

- Người học,CBVC(qua website);

- HĐHV, BGĐ(để b/c)

- Lưu: VT,gtk(03).

 

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

TS.Vũ Ngọc Huyên