HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

KHOA NÔNG HỌC

____________

Số : 15 /TB-NH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2023

   

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 

Được sự đồng ý của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tại công văn số 2031/HVN-TCCB ngày  06 /11/2023 về việc tuyển dụng nghiên cứu viên, giảng viên nghiên cứu xuất sắc, Khoa Nông học thông báo tuyển dụng các lĩnh vực cụ thể như sau:

1. Các lĩnh vực và chỉ tiêu tuyển dụng:

-  Nghiên cứu phát triển sản phẩm dược liệu: 01 chỉ tiêu

-  Kiểm nghiệm hạt giống: 01 chỉ tiêu

-  Phân tích các hoạt chất sinh học: 01 chỉ tiêu

-  Di truyền và Chọn giống cây trồng: 01 chỉ tiêu

-  Sinh lý và dinh dưỡng cây trồng: 01 chỉ tiêu

2. Đối tượng tuyển dụng

Ứng viên có bằng tiến sĩ hoặc giáo sư, phó giáo sư, có kinh nghiệm nghiên cứu, kinh nghiệm chỉ đạo sản xuất, kinh nghiệm thực tiễn.

* Ưu tiên các đối tượng

- Có kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy bằng tiếng Anh, có công bố quốc tế với vai trò là tác giả chính/tác giả liên hệ; được đào tạo bài bản tại nước ngoài.

- Là Giáo sư, phó giáo sư, các chuyên gia đầu ngành; có chuyên môn liên quan đến các ngành, lĩnh vực của vị trí tuyển dụng.

- Có kinh nghiệm viết và đăng bài báo quốc tế

- Có bằng sáng chế, phát minh hoặc có bí quyết công nghệ, sản phẩm công nghệ, công trình nghiên cứu có khả năng ứng dụng vào thực tiễn hoặc có khả năng thương mại hóa; hoặc là tác giả chính (tác giả thứ nhất hoặc tác giả liên hệ) của ít nhất 01 bài báo khoa học thuộc Q1, Q2 trong 03 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

3. Điều kiện dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, quốc tịch, trong và ngoài tuổi lao động, được đăng ký dự tuyển, cụ thể như sau:

1.   Là người mang quốc tịch Việt Nam (cư trú ở Việt Nam hoặc cư trú ở nước ngoài) hoặc có quốc tịch nước ngoài cư trú hợp pháp ở Việt Nam;

2. Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

3. Có đơn đăng ký dự tuyển;

4. Có lý lịch rõ ràng;

5. Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

6. Có đủ văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm;

7. Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu từng vị trí việc làm;

8. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Mất năng lực hành vi dân dự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự: đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Hồ sơ dự tuyển

1. Đơn đăng ký dự tuyển nêu rõ lý do và nguyện vọng làm nhiệm vụ nghiên cứu viên hoặc làm nhiệm vụ giảng dạy/giảng viên nghiên cứu tại đơn vị cụ thể của Học viện.

2. Lý lịch cá nhân có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Lý lịch khoa học theo mẫu, ghi rõ quá trình đào tạo, kinh nghiệm làm việc, sản phẩm nghiên cứu;

4. Bản sao văn bằng và kết quả học tập, chứng chỉ (có công chứng). Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật ra tiếng Việt và phải có xác nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền;

5. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp;

6. Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);

7. Học bạ PTTH (có công chứng) đối với ứng viên đăng ký là giảng viên.

 

Lưu ý: bên ngoài hồ sơ ghi rõ họ tên, số điện thoại liên hệ (hồ sơ không trả lại).

Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 08/11/2023- 25/11/2023.

- Hình thức nộp hồ sơ

Nộp trực tiếp tại phòng 201 nhà A, khoa Nông học- Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

- Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Văn phòng khoa Nông học - Học Viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

- Số điện thoại: 0984.985.824 (Cô Trần Thị Vân Anh)

          Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên ;

- Lưu VP.

TRƯỞNG KHOA