HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRẠM Y TẾ

 ___________

Số: 181/TB-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Khám sức khỏe vào trường cho sinh viên khóa 68

 

                              Kính gửi: - Lãnh đạo các Khoa;

                                              -  Ban cán sự các lớp khóa 68.

 

Thực hiện kế hoạch của Học viện về việc khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên khóa 68. Trạm Y tế tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên K68 theo lịch của Học viện (Lịch khám đính kèm ).

Để công tác khám sức khỏe cho sinh viên K68 đạt hiệu quả cao và đảm bảo sức khỏe cho sinh viên trong quá trình học tập tại Học viện, Trạm Y tế kính đề nghị lãnh đạo các Khoa, ban cán sự các lớp khóa 68 nhắc các sinh viên đi khám sức khỏe theo lịch đầy đủ theo đúng quy định của Học viện.

- Thời gian: Đợt 1: Từ ngày 23/11/2023 đến ngày 29/11/2023

                    Đợt 2: Từ ngày 05/12/2023 đến ngày 07/12/2023

Sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30

Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00

- Địa điểm:

+ Ngày 23 và 24/11/2023: Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao

+ Từ ngày 25/11/2023 đến ngày 29/11/2023 và từ ngày 05/12/2023 đến ngày 07/12/2023: Trạm Y tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam..

Mọi thắc mắc đề nghị sinh viên liên hệ theo số ĐT: 0975.086277 (Cô Thái).

Trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu YT.

 

TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

(Đã ký)

 

 

BSCKI. Vũ Văn Cường