HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TRẠM Y TẾ

___________

Số: 260/TB-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Khám sức khỏe đợt cuối cho sinh viên khóa 65

  

                  Kính gửi: - Lãnh đạo Khoa;

                                  - Ban cán sự các lớp khóa 65.

 

Thực hiện kế hoạch của Học viện về việc khám sức khỏe đầu khóa cho sinh viên khóa 65. Trạm Y tế đã tổ chức khám sức khỏe đợt 1 (từ ngày 28/9 đến ngày 06/10/2020) và đợt 2 (từ ngày 13/10 đến ngày 16/10/2020) theo lịch của Học viện.

Hiện nay, còn số lượng sinh viên đã hoàn thành thủ tục nhập học nhưng chưa khám sức khỏe. Để đảm bảo sức khỏe cho sinh viên trong quá trình học tập, Trạm Y tế kính đề nghị lãnh đạo Khoa, ban cán sự các lớp khóa 65 nhắc các sinh viên chưa khám sức khỏe (có danh sách kèm theo) đến Trạm Y tế Học viện khám sức khỏe đầy đủ theo đúng quy định của Học viện.

- Thời gian: Ngày 08/12 và 09/12/2020

  Sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 00

  Chiều: từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30

- Địa điểm: Trạm Y tế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu YT.

 

TRƯỞNG TRẠM Y TẾ

(Đã ký)

 

Vũ Văn Cường