HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CHỈ ĐẠO PCD COVID-19

____________________

Số: 373/TB-HVN-YT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v: Khai báo y tế online đối với cán bộ viên chức, người lao động

và người học của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của Học viện, tất cả các CBVC, người lao động và người học của Học viện khi đi làm, đi học việc đều phải khai báo y tế. Yêu cầu CBVC, người lao động và người học cần nghiêm túc thực hiện một số việc sau và chịu trách nhiệm trước những thông tin mình cung cấp.

1. Khai y tế theo biểu mẫu khi đi làm, đi học tại đường link: https://vnua.edu.vn/khai-bao-y-te-online hoặc quét mã QR:

leftcenterrightdel
 

Khai y tế lại sau 14 ngày hoặc khi có thay đổi các nội dung trong tờ khai.

2. Chủ động báo cáo lãnh đạo của đơn vị mình về việc bản thân có dấu hiệu đau đầu/ ho/ sốt/ khó thở/mất vị giác/mất khứu giác/...

3. Chủ động báo cáo lãnh đạo của đơn vị mình về lịch sử tiếp xúc với các khu vực dịch tễ/ người nhiễm/ người nghi nhiễm COVID-19.
Trân trọng.

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy, HĐHV, BGĐ (để b/c);

- Các đơn vị trực thuộc Học viện (để t/h);

- Các lớp sinh viên, học viên;

- Website Học viện;

- Lưu: VPHV, YT, HTL(5).

TRƯỞNG BAN

PHÓ GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Vũ Ngọc Huyên