BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

 Số : 236 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2022

 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết quả thi tiếng Anh đầu ra

cho sinh viên và học viên đợt thi tháng 11 năm 2021

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi tiếng Anh đầu ra cho học viên học viên cao học khóa 29 trở về trước (tra cứu tại đây).

Để đảm bảo quyền lợi cho học viên dự thi, Ban Quản lý đào tạo tiếp nhận đơn phúc khảo online (mẫu đính kèm) qua địa chỉ mail: npdung@vnua.edu.vn. Học viên đăng ký phúc khảo chuyển khoản lệ phí phúc khảo (150.000 vnđ/ sinh viên, học viên) trước ngày 17/01/2022 về tài khoản:

    + Chủ tài khoản: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

    + Số tài khoản: 126 000 000 442

    + Tại: VietinBank Chương Dương (Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Chương Dương)

    + Nội dung ghi: “mã HV” “Họ và tên học viên” “Số điện thoại” “PHUC KHAO B1”

   Ví dụ:  29020304 Nguyễn Thị A 0935321369 PHUC KHAO B1

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo để học viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Học viên dự thi;

- Lưu: VT, QLĐT, NPD (2).

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN QLĐT

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

 

(đã ký)

 

 

PGS.TS. Phan Xuân Hảo