BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 _______________________

Số: 654/TB - HVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học - VNUA” năm 2024

 

Để chào mừng lễ kỷ niệm “Ngày khoa học Công nghệ và Việt Nam - 18 tháng 5” năm 2024, Học viện tổ chức Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học - VNUA” năm 2024. Kế hoạch và nội dung cụ thể như sau:

I.  MỤC ĐÍCH

1- Tổng kết và biểu dương sinh viên có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2022-2024.

2- Lựa chọn một số công trình tiêu biểu của sinh viên để gửi tham dự các giải thưởng SVNCKH tổ chức trong năm 2024.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Sinh viên đã từng chủ trì và tham gia thực hiện các đề tài/dự án các cấp giai đoạn 2022 - 2024.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

Thời gian:  Từ ngày 2/5/2024 - 12/5/2024

Nội dung:

1.1 Tổng kết kết quả NCKH của sinh viên năm 2022-2024 và định hướng nghiên cứu khoa học của sinh viên năm 2025; (2) Xây dựng videos về hoạt động khoa học và công nghệ của sinh viên; (3) Đánh giá, lựa chọn các công trình nghiên cứu khoa học và videos (3-5 phút) về hoạt động khoa học công nghệ của sinh viên năm 2022 để tham dự Hội nghị “Chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5” cấp Học viện.

1.2. Tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khoa học công nghệ của sinh viên năm 2024”.

Ghi chú: Các đơn vị thành lập Hội đồng khoa học (5 thành viên) đánh giá xét chọn các ý tưởng sáng tạo KHCN của sinh viên (yêu cầu mỗi lớp gửi ít nhất 03 ý tưởng sáng tạo KHCN, khoa có nhiệm vụ tổng hợp danh sách và gửi về Ban Khoa học và công nghệ); đánh giá, lựa chọn các công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của sinh viên. Đồng thời trưng bày các sản phẩm KH&CN, video hoạt động nghiên cứu của đề tài; poster về hoạt động KH&CN của đơn vị. Số lượng các công trình được lựa chọn/đơn vị (Đề tài SVNCKH, Ý tưởng sáng tạo, Video) tại Phụ lục 1.

2. Tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Học viện

2.1. Vòng chung khảo cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khoa học và công nghệ sinh viên năm 2025”

Thời gian: 16/5/2024

Địa điểm: Phòng Nguyệt Quế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nội dung: Học viện thành lập các hội đồng để: (1) Đánh giá công trình NCKH tiêu biểu của sinh viên năm 2024; (2) Đánh giá ý tưởng sáng tạo KHCN của sinh viên năm 2025;

2.2. Hội nghị “Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên - VNUA năm 2024

Thời gian: 18/5/2022

Địa điểm: Phòng Nguyệt Quế - Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nội dung:

          - Báo cáo hoạt động KHCN giai đoạn 2022- 2024 và phương hướng hoạt động KHCN năm 2025;

          - Khen thưởng Ý tưởng sáng tạo KHCN của sinh viên năm 2025;

          - Khen thưởng Công trình SVNCKH tiêu biểu.

IV. BAN TỔ CHỨC

- GS.TS Phạm Văn Cường (Phó Giám đốc Học viện) - Trưởng ban

- PGS.TS. Trần Hiệp (Phó trưởng phụ trách Ban Khoa học và Công nghệ) – Phó ban

- ThS. Nguyễn Trọng Trọng Tuynh (Bí thư Đoàn Học viện) - Ủy viên

- ThS. Vũ Thị Xuân Bình (Chuyên viên Ban KH&CN) - Ủy viên

- ThS. Nguyễn Thu Trang (Chuyên viên Ban KH&CN) - Ủy viên

- Trợ lý khoa học các khoa - Ủy viên

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Khoa học và Công nghệ

- Xây dựng kế hoạch và thông báo đến các đơn vị.

- Thành lập Hội đồng cấp Học viện đánh giá: Công trình SVNCKH; Ý tưởng khoa sinh viên.

- Đề xuất Học viện cấp kinh phí nghiên cứu khoa học cho các tác giả/nhóm tác giả có ý tưởng KHCN khả thi.

2. Các đơn vị

- Triển khai thông báo 100% sinh viên trong đơn vị; khuyến khích và tạo điều kiện sinh viên/nhóm sinh viên đề xuất ý tưởng khoa học.

- Thành lập Hội đồng đánh giá, xét chọn: Công trình SVNCKH và Ý tưởng sáng tạo KHCN của sinh viên;

3. Các đơn vị liên quan:

·   Ban CTCT&CTSV:

   - Chuẩn bị hội trường, loa đài;

   - Công tác hậu cần;

   - In giấy khen cho các công trình đạt giải

·   Đoàn thanh niên

- Huy động sinh viên tham gia tại cuộc thi và sinh viên phục vụ Hội nghị;

- Phụ trách công tác văn nghệ;

- Hỗ trợ các đơn vị trưng bày sản phẩm, poster KHCN;

  Kính đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc thông báo trên.

   Phụ lục đính kèm

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT; KHCN, VTXB (15).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

 

 

Phạm Văn Cường