BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________

Số : 674 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Kế hoạch thi tiếng Anh đầu ra cao học đợt thi tháng 4 năm 2022

 

I.   Danh sách học viên đăng ký dự thi tiếng Anh đầu ra trình độ tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu Chung (file đính kèm)

II.  Kế hoạch thi

Ngày thi

Sáng

Chiều

23/04/2022

Thứ 7

6h30: Thi Đọc – Viết, Nghe tại giảng đường Nguyễn Đăng

13h00 Thi Nói (ca 1) tại giảng đường Nguyễn Đăng (học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

24/04/2022

Chủ nhật

7h00 Thi nói (ca 2) tại giảng đường Nguyễn Đăng (học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

13h00 Thi nói (ca 3) tại giảng đường Nguyễn Đăng (học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

 

Ghi chú:  Đối với học viên tham gia dự thi

- Đã được tiêm đủ vắc xin phòng bệnh Covid-19.

- Thực hiện nghiêm 5K để phòng chống dịch bệnh Covid–19.

- Học viên dự thi cần mang theo thẻ học viên, chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để kiểm tra. Học viên không mang theo thẻ học viên hoặc giấy tờ tùy thân sẽ không được vào phòng thi. Tất cả các vật dụng không được phép mang vào phòng thi, học viên gửi tại phòng giữ đồ NĐ202 – giảng đường Nguyễn Đăng.

Học viện thông báo các học viên biết và thực hiện theo đúng nội dung của thông báo này

Mọi thắc mắc về danh sách thi xin liên hệ ban Quản lý đào tạo (cô Dung, ĐT: 0935582686) trước 11h30 ngày 21/04/2022

Thông tin tư vấn và hỗ trợ về quy định phòng dịch Covid 19, học viên liên hệ Ban Chỉ đạo chống dịch Covid của Học viện (Bác sĩ Vũ Văn Cường, ĐT: 0985.570.558).

Nơi nhận:

- Học viên (trên website);

- Trợ lý SĐH các khoa;

- Lưu: VT, QLĐT, NPD (3).

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

(đã ký)

 

GS.TS. Phạm Văn Cường