HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 08/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng đào tạo sau đại học tại Nhật Bản

của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) thông báo cấp học bổng đào tạo sau đại học trong khuôn khổ Knowledge Co-creation Program (KCCP).

Nơi đào tạo: Các trường đại học Nhật Bản.

Số lượng học bổng: 02 suất học bổng đào tạo thạc sĩ hoặc tiến sĩ cho các ứng viên của Việt Nam và Indonesia.

Thời hạn dự tuyển: Ngày 08/3/2023.

Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Chị Trà, Văn phòng JICA Vietnam, tầng 11, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tel: +84 24 38315005~8. ext. 147, fax: +84 24 38315009, email: dang-thihuongtra@jica.go.jp.

Quy trình dự tuyển:

1.    Sơ tuyển: JICA giới thiệu 02 ứng viên được lựa chọn tham dự kỳ thi của các trường đại học.

2.    Dự tuyển tại các trường đại học: Ứng viên dự tuyển theo quy trình, thủ tục của trường đại học nơi dự kiến tiếp nhận.

3.    Dự tuyển chính thức: JICA Vietnam tuyển chọn ứng viên cuối cùng nếu có hơn 02 ứng viên Việt Nam được trường đại học đồng ý tiếp nhận. Trong trường hợp này, ứng viên trúng tuyển sẽ nộp hồ sơ đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, JICA thông qua Bộ chủ quản.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ của Học viện quan tâm tham gia./.

tb-cua-jica-vietnam.pdf

Nơi nhận:

- Các đơn vị;

- Lưu HTQT.

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long