HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 65/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Giới thiệu trực tuyến chương trình đào tạo TS về Human Biology

- Đại học Tsukuba, Nhật Bản

 

Đại học Tsukuba, Nhật Bản thông báo tổ chức buổi giới thiệu trực tuyến (webinar) chương trình đào tạo TS 05 năm về Human Biology (HBP).

1. Thông tin khái quát về chương trình: HBP được xây dựng năm 2011, là một trong những chương trình đào tạo sau đại học ưu việt được Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT) Nhật Bản hỗ trợ. Chương trình hướng đến mục tiêu đào tạo các chuyên gia thuộc các lĩnh vực khoa học liên quan đến Human Biology nhằm tìm kiếm và hợp tác giải quyết các vấn đề toàn cầu. Buổi giới thiệu HBP tập trung trao đổi về các thủ tục xét tuyển, cuộc sống sinh viên và viễn cảnh sự nghiệp sau khi tốt nghiệp (poster kèm theo Thông báo này ).

2. Thời gian: 16h00-17h30 (giờ Việt Nam) thứ năm ngày 24/9/2020

3. Hình thức: Trao đổi trực tuyến trên phần mềm ứng dụng Adobe Connect.

4. Nội dung:  

- Chào mừng (TS Kenji Irie, chủ nhiệm HBP);

- Cấu trúc HBP (TS. Mizuho Fukushige, trợ lý HBP);

- Thuyết trình về HBP (giảng viên HBP);

- Chia sẻ kinh nghiệm của người học HBP (TS. Nguyễn Thị Lệ Thủy, nghiên cứu viên, Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM).

5. Đăng ký đại biểu:

https://global-tsukuba.adobeconnect.com/hbp200924/event/registration.html

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo cán bộ quan tâm đăng ký tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Việt Long