BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2022

 

 GIẤY MỜI

VIẾT BÀI VÀ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA

 

Kính gửi:   Các chuyên gia và nhà khoa học quan tâm

Trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ cấp quốc gia “Phát triển bền vững nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nông dân gắn với chuyển đổi số quốc gia, đô thị hoá và thích ứng với biến đổi khí hậu” (mã số: KX.04.20/21-25) thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn 2021-2025, Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học:

KHUNG LÝ THUYẾT VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NÔNG NGHIỆP, KINH TẾ NÔNG THÔN VÀ NÔNG DÂN GẮN VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA, ĐÔ THỊ HOÁ VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Mục đích của Hội thảo là:

v  Thảo luận những vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về phát triển bền vững nông nghiệp, kinh tế nông thôn và nông dân gắn với chuyển đổi số quốc gia, đô thị hoá và thích ứng với biến đổi khí hậu;

v  Xây dựng khung lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế đối với phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn, nông dân trước bối cảnh chuyển đổi số, đô thị hoá và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Thời gian: từ 8h00, ngày 11 tháng 01 năm 2023

Địa điểm: Hội trường C, Nhà Hành Chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Phố Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Hình thức: Trực tiếp kết hợp trực tuyến (Link tham gia trực tuyến sẽ được Ban tổ chức gửi trực tiếp đến các quý vị sau khi nhận được đăng ký tham gia)

Ban Tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác, gửi bài tham luận và tham dự Hội thảo của Quý vị (xem Quy định đính kèm). Các bài viết sẽ được lựa chọn để trình bày và đăng trong kỷ yếu hội thảo (có chỉ số ISBN).

Rất hân hạnh được đón tiếp!

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Phạm Bảo Dương