HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 14/TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v gia hạn đóng tiền Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2023

 

Căn cứ Công văn 3539/BHXH-QLT ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2022-2023;

Căn cứ Thông báo số 11/TB-CTCT&CTSV ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên về việc gia hạn đóng tiền Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2023;

Thể theo nguyện vọng của nhiều sinh viên, Học viện gia hạn thời gian thu Bảo hiểm y tế đến ngày 26/12/2022. Chi tiết các đối tượng và mức đóng sinh viên xem tại thông báo tại đường link: https://vnua.edu.vn/thong-bao/thong-bao-dong-tien-bao-hiem-y-te-sinh-vien-nam-2022-53250

1. Hình thức thu: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương.

2. Thời gian gia hạn thu tiền: Từ ngày 21/12/2022 đến ngày 26/12/2022

3. Tổ chức thực hiện

Học viện yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong Thông báo này để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không tham gia BHYT sẽ phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình.

Sinh viên cài đặt thẻ BHYT điện tử qua app VssID (hướng dẫn tại link: http://ctsv.vnua.edu.vn/thong-bao-vv-cai-dat-cai-dat-ung-dung-vssid-bhyt-dien-tu-790.html)

Lưu ý: Sinh viên K67 và sinh viên đã có thẻ BHYT còn hạn trong năm 2023 sẽ không phải đóng tiền trong đợt thông báo này. Mọi trường hợp có thẻ BHYT còn hạn năm 2023 mà vẫn bị quét tiền BHYT đề nghị báo lại về Ban CTCT&CTSV, P101 Nhà hành chính để được giải quyết.

 

Nơi nhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

-Lưu CTCT&CTSV, TMDUC (20)

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

 

(Đã ký)

 

 

 

Dương Thành Huân