HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN CTCT&CTSV

_______________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Số: 11/TB-CTCT&CTSV

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v đóng tiền Bảo hiểm y tế sinh viên năm 2022

 

Công văn 3539/BHXH-QLT ngày 17 tháng 8 năm 2022 của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2022-2023;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam hướng dẫn việc tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) bắt buộc đối với tất cả các sinh viên đang học tập tại Học viện trong năm 2023 như sau:

1.   Đối tượng đóng bảo hiểm y tế năm 2023

Sinh viên đăng ký môn học trong học kỳ 1 năm học 2022-2023 có thẻ BHYT sẽ hết hạn sau ngày 31 tháng 12 năm 2022.

2.   Mức phí bảo hiểm y tế (Nhà nước đã hỗ trợ 30% theo diện sinh viên)

v  Mức 1: 9 tháng đối với sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo trong năm 2023.

- Số tiền: 422.415 VNĐ/sinh viên

- Thời hạn sử dụng: từ ngày 01/01/2023 - 30/09/2023

v  Mức 2: 12 tháng đối với sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo từ năm 2024.

- Số tiền: 563.220 VNĐ/sinh viên

- Thời hạn sử dụng: từ ngày 01/01/2023 - 31/12/2023

3. Hình thức thu: Thu qua tài khoản của cá nhân mở tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) chi nhánh Chương Dương.

4. Thời gian thu tiền: Từ ngày 06/12/2022 đến ngày 20/12/2022

5. Tổ chức thực hiện

Học viện yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng các nội dung trong Thông báo này để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên. Quá thời hạn nêu trên, sinh viên không tham gia BHYT sẽ phải tự chịu trách nhiệm về chế độ BHYT của mình.

Sinh viên cài đặt thẻ BHYT điện tử qua app VssID (hướng dẫn tại link: http://ctsv.vnua.edu.vn/thong-bao-vv-cai-dat-cai-dat-ung-dung-vssid-bhyt-dien-tu-790.html)

Lưu ý: Sinh viên K67 và sinh viên đã có thẻ BHYT còn hạn trong năm 2023 sẽ không phải đóng tiền trong đợt thông báo này. Mọi trường hợp có thẻ BHYT còn hạn năm 2023 mà vẫn bị quét tiền BHYT đề nghị báo lại về Ban CTCT&CTSV, P101 Nhà hành chính để được giải quyết.

 

Nơi nhận:

-Các Khoa; Ban TC&KT, Trạm YT;

-Lưu CTCT&CTSV, TMDUC (20)

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN CTCT&CTSV

 

(Đã ký)

 

 

 

Dương Thành Huân