BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Số: 375 /TB - HVN

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn đăng ký xét tuyển vào chuyên ngành Khóa 64

 

Căn cứ thông báo số 71/TB-HVN, ngày 20/01/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc xét tuyển vào các chuyên ngành khóa 64;

Căn cứ thông báo 335/HVN – VP, ngày 13/03/2020 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc tiếp tục cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghỉ học tập trung và tiến hành học online vì những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp di virus corona gây ra.

Học viện Nông Nghiệp Việt Nam thông báo gia hạn thời gian nộp phiếu đăng ký xét tuyển vào các chuyên ngành khóa 64 đến 17h00 ngày 03/04/2020, hình thức đăng ký vào chuyên ngành như sau:

Bước 1: Sinh viên đăng ký vào chuyên ngành online tại đây 

Bước 2: Sinh viên hoàn thiện phiếu đăng ký xét tuyển chuyên ngành theo mẫu (mẫu đăng ký) và nộp phiếu theo 1 trong 3 cách sau:

- Trực tiếp tại Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Bàn số 3, Phòng 121, tầng 1, Nhà Hành chính);

- Chuyển phát nhanh qua bưu điện về địa chỉ: Bàn 3, Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

- Gửi bản scan phiếu đăng ký vào địa chỉ mail tranthanhha@vnua.edu.vn

Giám đốc Học viện thông báo để các Khoa, sinh viên biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Các Khoa có SV xét chuyên ngành;

- Lưu VT, QLĐT, TH(9).

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Quang Tự