BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

Số: 206 /HVN-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Danh sách và kế hoạch dự thi tiếng Anh phân loại trình độ đầu vào

mô phỏng trình độ B1 – Khung Châu Âu Chung cho sinh viên chính quy K64

 

Căn cứ Kế hoạch đào tạo học kỳ 1 năm học 2019 - 2020, Học viện thông báo danh sách và kế hoạch dự thi tiếng Anh phân loại trình độ đầu vào cho sinh viên hệ chính quy K64 như sau:

1.   Danh sách sinh viên dự thi tiếng Anh phân loại trình độ đầu vào mô phỏng trình độ B1 – Khung Châu Âu Chung cho sinh viên chính quy K64 (danh sách đính kèm ).

2.   Sinh viên có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ thi theo thông báo này và xuất trình thẻ sinh viên/ chứng minh thư nhân dân/ giấy xác nhận là sinh viên (có dán ảnh) của ban Công tác chính trị và Công tác sinh viên. Sinh viên không có một trong các giấy tờ trên hoặc đến chậm quá 15 phút sau khi tính thời gian thi sẽ không được dự thi và không được đổi sang các buổi thi tiếp theo.

3.   Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ tại Bàn số 2 – ban Quản lý đào tạo (Phòng 121, Nhà Hành chính) trước 11h00 ngày 14/11/2019.

Đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa công khai Thông báo này để sinh viên biết và thực hiện.

Nơi nhận:

- Tổ quản sinh các Khoa;

- Sinh viên (website);

- Lưu: QLĐT, NPD (15).

TL. GIÁM ĐỐC

KT. TRƯỞNG BAN QLĐT

PHÓ TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Quang Tự