HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

______________________

Số: 18 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

______________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO  

Danh sách sinh viên dự kiến bị cảnh báo, buộc thôi học năm học 2021-2022

 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 và Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ Chính quy;

Căn cứ Quy định dạy và học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định 1368/QĐ-HVN ngày 27/05/2016 và được sửa đổi bổ sung theo Quyết định 2790/QĐ-HVN ngày 26/05/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

Căn cứ vào kết quả học tập năm học 2021-2022 và kì 1 năm học 2022-2023;

Học viện thông báo danh sách sinh viên bị cảnh báo, buộc thôi học như sau:

1.  Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập của năm học 2021-2022 (xem danh sách đính kèm);

2.  Danh sách sinh viên buộc thôi học vì có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá hai lần liên tiếp hoặc do Quá thời gian học tập (xem danh sách đính kèm).

 

Đối với những trường hợp sinh viên nằm trong danh sách buộc thôi học, được quyền xin xét chuyển qua các chương trình hệ Vừa làm vừa học và được bảo lưu một phần kết quả học tập ở chương trình cũ, thời gian nộp đơn trước ngày 07/02/2023.

Mọi thắc mắc và đính chính về cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học sinh viên làm đơn gửi về bàn số 6 ban Quản lý đào tạo chậm nhất đến 17 giờ  ngày 07/02/2023.

Nếu sinh viên không có thắc mắc về kết quả bị cảnh báo hoặc buộc thôi học, thì kết quả trên sẽ là điều kiện để Quyết định chính thức sinh viên bị cảnh báo hoặc buộc thôi học năm 2021-2022.

 

Nơi nhận:

- Ban CTCT&CTSV;

- Các Khoa;

- Lưu Ban QLĐT;

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải