HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

_____________________

Số : 100 /TB-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2020

THÔNG BÁO

Danh sách dự thi và kế hoạch thi tiếng Anh đầu ra

cho học viên cao học đợt thi tháng 6 năm 2020

 

 

I.    Danh sách học viên khóa 28 đăng ký dự thi tiếng Anh đầu ra trình độ tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu Chung (file đính kèm )

II.  Kế hoạch thi

Ngày thi

Sáng

Chiều

13/06/2020

Thứ 7

6h30: Thi Đọc – Viết, Nghe tại giảng đường Nguyễn Đăng

13h30 Thi Nói (ca 1) tại giảng đường Nguyễn Đăng (học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

14/06/2020

Chủ nhật

7h30: Thi nói (ca 2) tại giảng đường Nguyễn Đăng (học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

13h30: Thi nói (ca 3) tại giảng đường Nguyễn Đăng (học viên tra cứu buổi thi, phòng thi tại danh sách dự thi)

 

- Ghi chú: Học viên dự thi cần mang theo thẻ học viên, chứng minh nhân dân/Căn cước công dân để kiểm tra. Học viên không mang theo thẻ học viên hoặc giấy tờ tùy thân sẽ không được vào phòng thi.

ĐỊA ĐIỂM:

- Sáng ngày 13/06/2020: Từ phòng NĐ303 đến NĐ306, NĐ401 đến NĐ405 Giảng đường Nguyễn Đăng.

-  Từ chiều 13/06/2020 đến chiều ngày 14/06/2020: Từ NĐ401 đến NĐ406 Giảng đường Nguyễn Đăng.

Ban Quản lý đào tạo thông báo các học viên biết và thực hiện theo đúng kế hoạch và thời gian nêu trên.

Mọi thắc mắc về danh sách thi xin liên hệ ban Quản lý đào tạo (phòng 121, nhà Hành chính- ĐT: 0977311338) trước 11h30 ngày 10/06/2020.

 

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

PGS.TS. Phan Xuân Hảo