BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_________________

Số : 45 /TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký dự thi và ôn thi tiếng Anh đầu ra cho cao học

đợt thi tháng 4 năm 2022

 

Căn cứ Kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh đầu ra cao học đợt tháng 4 năm 2022,

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch ôn thi và dự thi tiếng Anh đầu ra cho học viên từ khóa 30 đợt 1 trở về trước như sau:

a)  Trình độ: Tương đương cấp độ B1 Khung Châu Âu Chung (Bậc 3 theo khung ngoại ngữ 6 bậc cho Việt Nam)

b) Thời gian

- Ôn thi (online): Từ ngày 18 -  22/04/2022

-  Thi: sáng từ 6h45, chiều từ 12h45 vào các ngày

Thứ 7 ngày 23/04/2022

Chủ nhật ngày 24/04/2022

c/ Lệ phí

-  Dự thi: 300.000 VNĐ/ 1 học viên

-  Ôn thi: 300.000 VNĐ/1 học viên

1.  Học viên đăng ký dự thi, ôn thi (mẫu kèm theo) hoặc lớp trưởng các lớp từ khóa 30 đợt 1 trở về trước lập danh sách đăng ký dự thi, ôn thi (mẫu kèm theo) gửi về địa chỉ mail: nguyenphuongdungdaotaohvn@gmail.com và chuyển khoản lệ phí dự thi, ôn thi về tài khoản:

    + Chủ tài khoản: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

    + Số tài khoản: 126 000 000 442

    + Tại: VietinBank Chương Dương (Ngân hàng TMCP Công thương VN, chi nhánh Chương Dương)

    + Nội dung ghi: “mã HV”   “Họ và tên học viên”   “Số điện thoại“LP B1”

   Ví dụ:  29020304 Nguyễn Thị A 0935321369 LPB1

2.   Học viện đăng ký dự thi, ôn thi và chuyển khoản lệ phí xét tuyển trước 17h00 ngày 11/04/2022.

3.   Học viện thông báo Kế hoạch ôn thi trước 17h00 ngày 17/04/2022  và Kế hoạch thi của các học viên trước 17h00 ngày 21/04/2022 trên website www.vnua.edu.vn/ daotao.vnua.edu.vn.

Học viện thông báo cho học viên từ khóa 30 trở về trước biết và đăng ký.

Thông tin liên hệ: Cô Nguyễn Phương Dung, điện thoại: 0935.582.686

 

Nơi nhận:

- Học viên (trên website);

- Trợ lý SĐH các khoa;

- Ban TC & KT;

- Lưu: VT, QLĐT, NPD (1).

TL. GIÁM ĐỐC

KT TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Phan Xuân Hảo