HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

————————————

Số: 242 / TB-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

V/v Chuyển giảng đường của các lớp học phần tại khu giảng đường B ngày 22/10/2020

Căn cứ vào kế hoạch cải tạo, sửa chữa một số phòng học tại khu Giảng đường B, Ban Quản lý đào tạo thông báo các lớp học phần có thời khóa biểu từ tiết 1 đến tiết 14 tại giảng đường B ngày 22/10/2020 sẽ thay đổi giảng đường, cụ thể như sau:

 

Thứ

Tiết

bắt đầu

Số tiết

Mã HP

Tên HP

Nhóm HP

Lớp

Sĩ Số

Phòng

Phòng mới

Họ tên GV

5

1

3

KTE03051

Quản lý ngân

sách Nhà nước

1

K62KTTCE

14

B.302

GV, SV

NGHI DAY

VA HOC

Lưu Văn

Duy

5

1

3

MTE01001

Hóa học

đại cương 1

1

K64KHCTT

17

B.307

GV, SV

NGHI DAY

VA HOC

Hán Thị

Phương Nga

5

1

3

CP03053

Bảo quản

chế biến NS

đại cương

2

K64KTNNA

18

B.305

A202

Hoàng Thị

Minh Nguyệt

5

1

3

NH03063

Sinh lý

thực vật

ứng dụng

1

K62CGCT

25

B.110

A104

Vũ Ngọc

Lan

5

1

3

SN01039

Nói 1

3

K65ENGC

27

B.208

CD-5

Nguyễn Thị

Hoài

5

1

3

CD02116

Nguyên

lý máy

1

K64CKCTM

36

B.210

QS103

Nguyễn Xuân

Thiết

5

1

3

SN01032

Tiếng Anh 1

29

T.ANH1_2

60

B.108

ND409

Nguyễn T

Minh Tâm

5

1

3

CD00006

Vẽ kỹ thuật

4

K64CNTPD

86

B.308

ND308

Nguyễn Thị

Hạnh Nguyên

5

1

5

ITC03002

CNTT

ứng dụng

trong KT-XH

16

TINHOC2

35

B.102

ND202

Lê Thị

Nhung

5

1

5

ITC03005

Phát triển

ứng dụng

web cơ bản

7

TINHOC5

35

B.103

GV, SV

NGHI DAY

VA HOC

Hoàng Thị

5

2

2

KQ03307

Thị trường

chứng khóan

3

K62KEC

30

B.310

E302

Nguyễn Thị

Hương

5

4

2

KT02043

ứng dụng

tin học trong

kinh tế

2

K63QLKTB

22

B.210

ND102

Lê Ngọc

Hướng

5

4

2

CN03502

Chăn nuôi

trâu bò

1

K62CNTYA

25

B.110

ND105

Nguyễn Xuân

Trạch

5

4

2

CN03503

Chăn nuôi

gia cầm

2

K62CNTYB

25

B.305

C207

Hoàng Anh

Tuấn

5

4

2

SN01044

Nghe 1

5

K65ENGE

26

B.208

E404

Nguyễn T

Kim Quế

5

4

2

TY03013

Kiểm nghiệm

thú sản

5

K61TYE

29

B.307

ND305

Dương Văn

Nhiệm

5

4

2

KQ03377

Hành vi

người tiêu

dùng TP

1

K63KDTPA

66

B.108

ND401

Đặng Thị

Kim Hoa

5

4

2

KQ01217

Tâm lý quản lý

11

K64KTA

90

B.310

ND403

Nguyễn Thị

Kim Oanh

5

6

3

QL03078

Tư vấn

đầu tư BĐS

1

K62QLBDS

14

B.210

GV, SV

NGHI DAY

VA HOC

Bùi Nguyên

Hạnh

5

6

3

MT02043

Khí tượng

đại cương

1

K65CNKTMTA

16

B.102

E302

Nguyễn Thị

Bích Yên

5

6

3

PKT03011

Kỹ năng

lãnh đạo&

ra quyết định

1

K62PTNTP

18

B.305

E204

Tô Thế

Nguyờn

5

6

3

CD03710

An toàn điện

1

K63HTD

20

B.110

C102

Ngô Quang

Ước

5

6

3

KDE03011

Quản trị

nguồn nhân lực

1

K63QTKDT

24

B.302

ND104

Nguyễn Quốc

Chỉnh

5

6

3

KQ03016

Phân tích

kinh doanh

1

K62KEA

26

B.108

ND402

Bựi Thị

Mai Linh

5

6

3

CP03052

Phát triển

sản phẩm

4

K62CNTPC

43

B.208

ND202

Giang Trung

Khoa

5

6

3

KT03010

Kinh tế

nguồn nhân lực

1

K62KHDT

52

B.307

ND306

Nguyễn Mạnh

Hiếu

5

6

3

KQ03114

Thị trường

và giá cả

2

K64KDNNA

60

B.308

ND208

Trần Thị

Thu Hương

5

6

5

ITC03004

Thiết kế

đồ họa

máy tính

3

TINHOC4

35

B.103

GV, SV

NGHI DAY

VA HOC

Phạm Thị

Lan Anh

5

9

2

TH02032

Phân tích

số liệu

4

K64CNOTOA

21

B.302

ND204

Nguyễn Hà

Thanh

5

9

2

KDE02004

Marketing

CB-UD

trong NN

1

K63QTKDT

24

B.210

ND206

Trần Thị

Thu Hương

5

9

2

KT03023

Quản lý

nhà nước

về kinh tế

1

K62KHDT

42

B.305

ND304

Nguyễn Thanh

Phong

5

9

2

CP03052

Phát triển

sản phẩm

2

K62CNTPA

49

B.208

ND405

Giang Trung

Khoa

5

9

2

CD03357

CN bảo trì&

sửa chữa ô tô

1

K63CNKTOA

55

B.310

ND406

Nguyễn Hữu

Hưởng

 

                Đối với các ca học chưa bố trí được phòng học thay thế, giảng viên và sinh viên nghỉ giảng dạy và học tập. Các lớp học phần được nghỉ học, giảng viên và sinh viên chủ động có kế hoạch học bù và đề nghị cấp giảng đường theo hướng dẫn đăng ký giảng đường bằng QR. 

Ban Quản lý đào tạo thông báo việc thay đổi giảng đường tới sinh viên, giảng viên và VPHV (tổ giảng đường) biết để thực hiện./.

 

Nơi nhận:

-Tổ giảng đường VPHV;

-Lưu VT; Ban QLĐT.

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

( đã ký)

Nguyễn Quang Tự