HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 21/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình trao đổi sinh viên năm 2022

của ĐH Yamaguchi – Nhật Bản

 

Đại học Yamaguchi – Nhật Bản thông báo Chương trình trao đổi sinh viên năm 2022, học kỳ xuân (tháng 4/2022).

Thông tin chương trình: Sinh viên tham khảo tại http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/inbound/2022S/2022S_FACTSHEET.

Thời gian đề cử: Ngày 15/9/2021 – 30/10/2021.

Hồ sơ đề cử:

- Phiếu đề cử cho sinh viên (tải mẫu phiếu tại http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/inbound/2022S/Nomination_Sheet);

- Hộ chiếu của sinh viên (bản scan, đặt mật khẩu cho file, không chấp nhận file ảnh);

- Ảnh chụp tiêu chuẩn của sinh viên (tham khảo tại http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/inbound/photo_page_sample);

- Thỏa thuận sinh viên (tải mẫu thỏa thuận tại http://www.isc.yamaguchi-u.ac.jp/inbound/STUDENT_AGREEMENT).

Nộp hồ sơ đề cử: Sinh viên gửi hồ sơ đề cử của mình kèm theo mật khẩu mở file hộ chiếu đến Ban Hợp tác quốc tế (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, email: tttphuong@vnua.edu.vn, tel: 024 62617692) muộn nhất 01 tuần trước thời gian đề cử hết hạn nêu trên.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Nguyễn Việt Long