HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 09/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 22 tháng 02năm 2024

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình trao đổi sinh viên kỳ học Thu/năm học 2024-2025

của ĐHQG Chonnam – Hàn Quốc

 

Đại học quốc gia Chonnam – Hàn Quốc thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ thu năm 2024. Sinh viên có cơ hội được nhận học bổng từ CNU để tham gia chương trình trao đổi (Fact Sheet 2023 giới thiệu về chương trình trao đổi tại https://international.jnu.ac.kr/Inbound/Incoming/FactSheet).

Số lượng đề cử: 05 sinh viên.

Thời hạn đề cử: Ngày 30/4/2024.

Nội dung đề cử: Nomination Sheet kèm theo.    

Thời gian dự tuyển: Hết thời gian dự tuyển, CNU sẽ gửi tài liệu hướng dẫn dự tuyển đến sinh viên. Sinh viên hoàn thành hồ sơ dự tuyển trực tuyến muộn nhất ngày 20/5/2024.

Hồ sơ dự tuyển: Sinh viên nộp hồ sơ dự tuyển theo tài liệu hướng dẫn của CNU, trong đó có các giấy tờ hỗ trợ dự tuyển sau đây: 1) Bảng điểm chính thức bằng tiếng Anh do Ban Quản lý đào tạo – Học viện Nông nghiệp Việt Nam cấp, 2) Trang thông tin hộ chiếu (còn thời hạn sử dụng ít nhất 01 năm kể từ ngày cuối cùng kết thúc trao đổi), 3) Ảnh quy chuẩn làm hộ chiếu nền trắng,  4) Giấy báo nhập học được xác nhận tính xác thực, 5) Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hàng đứng tên sinh viên có ít nhất 5.000 đô la Mỹ/kỳ học Thu hoặc 10.000 đô la Mỹ/năm học tính từ kỳ học Thu được phát hành trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự tuyển được chấp nhận và số tiền này cần được duy trì đến ngày đầu kỳ học tại CNU (02/9/2024).

Danh mục học phần trao đổi: CNU cập nhật cuối tháng 7/2024 và gửi trực tiếp đến sinh viên. Sinh viên có thể tham khảo danh mục học phần trao đổi học kỳ trước của CNU tại trang https://international.jnu.ac.kr/Program/CouseInEnglish.aspx

Liên hệ giải đáp về chương trình: Coordinator for Students Exchange Program (Asiaexcept China), Office of International Affairs, Chonnam National University, 77 Yongbong-ro, Buk-gu, Gwangju, 61186 South Korea, email: inbound2@jnu.ac.kr.

Hồ sơ đề cử và dự tuyển: Sinh viên gửi file đăng ký đề cử đã điền thông tin đầy đủ (Nomination sheet) và bảng điểm đến Ban Hợp tác quốc tế muộn nhất 01 tuần trước thời hạn đề cử nêu trên (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, email: tttphuong@vnua.edu.vn, tel: 024 62617543) để Học viện làm thủ tục đề cử chính thức với phía bạn và hỗ trợ các thủ tục liên quan (nếu cần).

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Lê Thị Bích Liên