HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 28/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2022

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ Xuân 2023

- ĐHQG Chung Hsing, Đài Loan

 

Đại học quốc gia Chung Hsing (NCHU), Đài Loan thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ Xuân năm học 2023.

1. Số lượng sinh viên: tối đa 04 sinh viên (theo Thỏa thuận hợp tác trao đổi sinh viên giữa 02 Trường).

2. Thời gian học tập: tháng 02 -  tháng 6/2023.

3. Hỗ trợ tài chính:

- Miễn học phí (không bao gồm chi phí bảo hiểm và phòng ở);

- Sinh hoạt phí (căn cứ theo ngân sách của chương trình và chất lượng dự tuyển của sinh viên).

4. Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Sinh viên đã hoàn thành ít nhất 01 năm học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Kết quả học tập trung bình từ 3.20 trở lên;

- Biết tiếng Anh/Trung.

5. Thời hạn đề cử sinh viên:  Từ ngày 12/9/2022 đến ngày 15/10/2022. Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình đăng ký thông tin cá nhân với Ban Hợp tác quốc tế (HTQT) theo biểu mẫu gửi kèm (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) trước ngày 14/10/2022.

6. Thời hạn dự tuyển: Sinh viên hoàn thành hồ sơ dự tuyển từ ngày 15/10/2022 đến ngày 31/10/2022.

7. Thông tin chi tiết chương trình: Kèm theo Thông báo.

8. Hồ sơ dự tuyển: Phòng Quan hệ quốc tế của NCHU sẽ gửi tài liệu hướng dẫn cho sinh viên sau khi nhận được đề cử từ Học viện:

- Ms. Christina Cheng (Northeast Asia, Europe and Africa):  yccheng@nchu.edu.tw

- Ms. Eva Lin (Asia and Oceania): eva0627@dragon.nchu.edu.tw

- Ms. Tina Hsu (America and Mainland China): tinahsu@dragon.nchu.edu.tw.

9. Thông tin nhập cảnh Đài Loan: https://www.boca.gov.tw/cp-220-5081-c06dc-2.html.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký tham gia./.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Lê Thị Bích Liên