HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 16/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2023

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ 2 năm học 2023

Đại học Miyzaki – Nhật Bản

 

Đại học Miyazaki – Nhật Bản thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ 2 năm học 2023.

1. Thời gian học tập: 01 kỳ học hoặc 01 năm, bắt đầu từ tháng 10/2023.

2. Chương trình trao đổi:

- Faculty of Education: chương trình A và B (không thực hiện chương trình C); tiếp nhận tối đa 03 sinh viên;

- Faculty of Engineering: chương trình Applied Chemistry, Civil and Environmental Engineering, Applied physics and engineering, Electrical and Electronic Engineering, Mechanical engineering, Information and Communication Technology; tiếp nhận 1-2 sinh viên/chương trình;

- Faculty of Agriculture: chương trình theo bộ môn Agricultural and Environmental Sciences, Forest and Environmental Sciences, Biochemistry and Applied Biosciences, Marine Biology and Environmental Sciences. Animal and Grassland Sciences, Veterinary Sciences; tiếp nhận 01 sinh viên/bộ môn;

- Faculty of Regional Innovation: chương trình theo khoa; tiếp nhận 02 sinh viên/học kỳ;

- Graduate School of Agriculture: 05 khóa học về giải quyết các vấn đề toàn cầu liên quan đến thực phẩm, môi trường, tài nguyên và đời sống; tiếp nhận 01 sinh viên/khóa học.

 3. Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Sinh viên từ năm thứ 2 đang học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

- Có sức khỏe tốt về thể chất và tinh thần;

- Không yêu cầu kết quả học tập trung bình;

- Biết tiếng Anh/Nhật theo yêu cầu của từng chương trình/khoa/bộ môn/khóa học.

5. Thời hạn đề cử sinh viên:  Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình đăng ký thông tin theo biểu mẫu Nomination Form gửi về Ban Hợp tác quốc tế (HTQT) (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) muộn nhất ngày 29/3/2023.

6. Thời hạn dự tuyển: Sinh viên hoàn thành và nộp hồ sơ dự tuyển cho Học viện (hồ sơ điện tử) và ĐH Miyazaki (hồ sơ gốc và hồ sơ điện tử) từ ngày 01/4/2023 đến ngày 14/4/2023 theo hướng dẫn của phía bạn.

7. Thông tin chi tiết chương trình: Kèm theo Thông báo.

8. Thông tin cập nhật về COVID-19:

- Bộ Ngoại giao: https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html

- Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi: https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/bordercontrol.html

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT.TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

 

 

Lê Thị Bích Liên