HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

----------------

Số: 62 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 V/v Chương trình trao đổi sinh viên 2021- Đại học quốc gia Chonnam – Hàn Quốc

 

Đại học quốc gia Chonnam (CNU)– Hàn Quốc thông báo Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ xuân 2021.

1. Thời gian học tập: Học kỳ xuân (4/2021). Sinh viên được xem xét công nhận tín chỉ theo quy định của Học viện.

2. Thông tin chương trình:

http://international.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=17436&siteId=international&menuUIType=tab

3. Danh mục học phần trao đổi:

http://international.jnu.ac.kr/user/indexSub.action?codyMenuSeq=19244&siteId=international&menuUIType=tab   

Danh mục học phần trao đổi của học kỳ xuân 2021 sẽ được thông báo trên website của CNU vào tháng 01/2021.

4. Khóa học mới mở “Intensive Korean Language Courses”:

- Tổ chức tại phân viện Yeosu (không tổ chức tại phân viện Gwangju);

- Chuyên về tiếng Hàn;

- Thời lượng học tập: 03 giờ/ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần;

- Số tín chỉ tích lũy: 12.

5. Thời hạn đề cử sinh viên:  Sinh viên có nhu cầu tham gia chương trình đăng ký thông tin cá nhân theo mẫu gửi đến Ban Hợp tác quốc tế (HTQT), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (cán bộ phụ trách: Trần Thị Thanh Phương, P. 228, tel: 024-62617692, email: tttphuong@vnua.edu.vn) muộn nhất ngày 20/10/2020.

6. Thời hạn dự tuyển: Sinh viên dự tuyển được CNU gửi hướng dẫn dự tuyển vào ngày 02/11/2020 và gửi hồ sơ dự tuyển đầy đủ đến CNU và Học viện (địa chỉ trên) muộn nhất ngày 20/11/2020.

7. Hồ sơ dự tuyển:

- Các giấy tờ dự tuyển theo hướng dẫn;

- Bảng điểm đại học;

- Trang thông tin hộ chiếu (bản sao);

- Ảnh chân dung. 

8. Cách ly khi nhập cảnh Hàn Quốc (tính đến thời điểm thông báo):

- Thời gian cách ly tối thiểu: 14 ngày, phí cách ly: 100KRW/ngày;

- Thông tin tham khảo tại các trang website của Đại sứ quán Hàn Quốc.

9. Liên hệ và giải đáp thông tin: Byeol Jeon(Ms), Exchange Students Programs(Asia) Coordinator, Office of International Affairs, Chonnam National University, Tel:+82 62 530 1272, email: jeonbeyl@chonnam.ac.kr.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo sinh viên quan tâm đăng ký tham gia./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong Học viện;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đã ký

Nguyễn Việt Long