HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 16/TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v Chương trình Lãnh đạo thế giới KDB 2021

 

Đại học quốc gia Kongju – Hàn Quốc thông báo xét tuyển học viên cho Chương trình Lãnh đạo thế giới KDB 2021 (2021 KDB Global Leadership Program) như sau:

Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

Thời gian tổ chức: Ngày 05/7/2021 – 27/8/2021.

Số lượng học viên toàn cầu: 40 người.

Đối tượng tham gia: Sinh viên đại học, sau đại học đang học tập tại Học viện.

Nội dung:

- Tập huấn kỹ năng lãnh đạo;

- Giáo dục Hàn Quốc;

- Giáo dục văn hóa Hàn Quốc;

- Hướng dẫn nhập trường và nghề nghiệp;

- Mạng lưới;

- Hỗ trợ hậu kỳ.

Ưu đãi cho học viên:

- Miễn phí đăng ký đại biểu và học phí;

- Sách học tiếng Hàn Quốc và quà lưu niệm;

- Phần thưởng và học bổng cho học viên xuất sắc;

- Miễn 50% học phí cho sinh viên nhập học ĐHQG Kongju sau khi hoàn thành khóa tập huấn.

Hồ sơ dự tuyển: Đơn dự tuyển, kế hoạch học tập, sơ yếu lý lịch (CV)/tiểu sử bản thân, thư giới thiệu, thỏa thuận thu thập và sử dụng thông tin cá nhân, hộ chiếu, giấy báo nhập học, bảng điểm đại học/sau đại học.

Quy trình dự tuyển: Đăng ký thành viên à đăng nhập à nhập dữ liệu cơ bản của cá nhân trực tuyến à tải mẫu hồ sơ dự tuyển à hoàn thành hồ sơ à chuẩn bị hồ sơ dự tuyển định dạng pdf, đăng nhập và tải hồ sơ lên website.

Thời hạn dự tuyển: Ngày 17/5/2021 – 13/6/2021.

Thông tin tham khảo: www.kdbleader.com

Liên hệ giải đáp: Kongju National University, Institute of Korean Culture and Education, tel: +82 41 8506035, email: kdbleader@kdbleader.com.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến sinh viên của Học viện có nhu cầu tham gia dự tuyển./.

File đính kèm:

2-2021-kdb-global-leadership-program-poster-eng.pdf

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT. TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

 

Nguyễn Việt Long