HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

______________

Số: 03 /TB-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

V/v chương trình Học bổng Đại học National Chung Cheng University

 

Trường Khoa học thuộc Đại học National Chung Cheng University trân trọng thông báo chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ các ngành khoa học năm 2022.

1. Tiêu chuẩn ứng tuyển

- Ứng viên cần có bằng tốt nghiệp đai học hoặc thạc sĩ chuyên ngành liên quan

2. Thời hạn nộp hồ sơ: 15/3/2022

3. Quyền lợi học bổng:

Nhà trường cung cấp: Học phí, Chỗ ở trong trường miễn phí, Chi phí sinh hoạt, Bảo hiểm sức khỏe cho sinh viên tối đa 2 năm cho chương trình thạc sĩ và 4 năm cho chương trình tiến sĩ.

5. Cách thức nộp hồ sơ và liên hệ

Ứng viên có thể đăng ký học bổng trực tuyến trên website: https://oia.ccu.edu.tw

Để biết thêm thông tin chi tiết, ứng viên có thể liên hệ với GS. Chien-Yen Chen, Hiệu trưởng Trường khoa học, qua email chienyen@ccu.edu.tw hoặc yen@eq.ccu.edu.tw và Cô Hsin-Ting Cheng, Điều phối viên Phòng HTQT, Trường khoa học, e-mail: admhtcheng@ccu.edu.tw

Tài liệu đính kèm

Ban HTQT trân trọng thông báo tới các cán bộ và sinh viên quan tâm đăng ký dự tuyển./.

 

Nơi nhận:

- Các khoa trong HV;

- Lưu: HTQT

TRƯỞNG BAN

 

 

Nguyễn Việt Long