\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n Về việc thay đổi thời khóa biểu của các lớp

\r\n

\r\n từ ngày 30/1/2012 đến hết ngày 11/02/2012

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n           Phòng Đào tạo đại học thông báo về việc thay đổi  thời khóa biểu của các lớp học tại giảng đường Nguyễn Đăng trong thời gian từ ngày 30/01/2012 đến 11/02/2012 như sau:

\r\n

\r\n           - Các lớp khóa 56 giữ nguyên thời khóa biểu

\r\n

\r\n           - Các lớp khác thực hiện theo thời khóa biểu được thông báo tại địa chỉ:  http://daotao.hua.edu.vn.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n           Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các khoa, Phòng Công tác chính trị và Công tác sinh viên thông báo đến các thầy cô giáo và sinh viên biết để thực hiện đúng nội dung thông báo này.

\r\n

\r\n KT. HIỆU TRƯỞNG

\r\n

\r\n Nơi nhận:                                                                                 

\r\n

\r\n - Các khoa;

\r\n

\r\n - Phòng CTCT và CTSV;

\r\n

\r\n - Các lớp sinh viên;                                                         

\r\n

\r\n - Lưu VTHC; ĐTĐH.                                                                       PGS. TS. Đinh Văn Chỉnh

\r\n

\r\n                                                                                                            (đã ký)

\r\n