HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Trần Quốc Toản với đề tài: “Phát triển nuôi trồng thủy sản theo tiêu chuẩn VietGAP vùng ven biển tỉnh Nam Định”

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 9 31 01 05

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Nguyễn Mậu Dũng

Thời gian: 8h 30' ngày 17 tháng 01 năm 2019
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng