HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

__________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 _____________________

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Phạm Văn Sơn với đề tài: “Nghiên cứu tạo giống gốc và thử nghiệm sản xuất vacxin vô hoạt phòng hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp ở lợn từ chủng virus phân lập tại Việt Nam”

Chuyên ngành: Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

Mã số: 9 64 01 02

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Nguyễn Bá Hiên

TS. Nguyễn Văn Cảm

Thời gian: 8h 30' ngày 27 tháng 10 năm 2018
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng