BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Phạm Hồng Quân với đề tài: “Nghiên cứu sự lưu hành và đặc điểm dịch tễ học phân tử của Porcine circovirus type 2 (PCV2) ở lợn nuôi tại Việt Nam”

Chuyên ngành: Dịch tễ học thú y

Mã số: 9 64 01 08

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Huỳnh Thị Mỹ Lệ

PGS.TS. Phạm Công Hoạt

Thời gian: 8h 30' ngày 18 tháng 04 năm 2019
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

 BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng