BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________

 

 


THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Hải Núi với đề tài: “Phát triển sinh kế bền vững cho người dân phụ thuộc vào rừng ở Bắc Kạn”

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 9 31 01 05

Dưới dự hướng dẫn của:

TS. Nguyễn Quốc Chỉnh

PGS.TS. Đỗ Quang Giám

Thời gian: 8h 30' ngày 21 tháng 06 năm 2019
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2019

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH 

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng