HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_____________________

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Hoàng Thị Thu Hiền với đề tài: “Nghiên cứu giải pháp vượt rào cản của các doanh nghiệp xuất khẩu tôm và cá da trơn sang thị trường Mỹ và EU”

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 62 31 01 05

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Nguyễn Tuấn Sơn

TS. Chu Thị Kim Loan

Thời gian: 8h 30' ngày 14 tháng 12 năm 2017
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PGS.TS. Bùi Trần Anh Đào