HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

_____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 _____________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2018

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Hồ Huy Thành với đề tài: “Nghiên cứu thực trạng sử dụng đất nông nghiệp và kinh tế hộ dưới tác động của đô thị hóa trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh”

Chuyên ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 9 85 01 03

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Đào Châu Thu

TS. Mai Văn Phấn

Thời gian: 8h 30' ngày 19 tháng 09 năm 2018
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng