BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ______________________

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2019

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Đặng Quang Bích với đề tài: “Đánh giá đa dạng di truyền và xây dựng quy trình nhân giống cây trà hoa vàng (Camelia spp.) thu thập tại Quảng Ninh”

Chuyên ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9 62 01 10

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thảo

TS. Nguyễn Văn Phú

Thời gian: 8h 30' ngày 23 tháng 01 năm 2019
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng