HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

___________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ______________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Chử Thị Lân với đề tài: “Nâng cao chất lượng việc làm trong cơ sở sản xuất kinh doanh phi chính thức thành phố Hà Nội”

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 62 31 01 05

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Quyền Đình Hà

TS. Chu Thị Kim Loan

Thời gian: 8h 30' ngày 25 tháng 9 năm 2017
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

PGS.TS. Bùi Trần Anh Đào