BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________THÔNG BÁO
V/v Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Học viện

 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức bảo vệ luận án cấp Học viện cho nghiên cứu sinh Chu Thị Kim Chung với đề tài: “Phát triển sản xuất chè nguyên liệu bền vững trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”

Chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Mã số: 9 31 01 05

Dưới dự hướng dẫn của:

PGS.TS. Mai Thanh Cúc

Thời gian: 8h 30' ngày 12 tháng 06 năm 2019
Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Kính mời Quý vị quan tâm tới dự!

 

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH 

BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng