BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

______________________

Số: 09/TB-TCKT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v thu tiền học phí học kỳ 2 , năm học 2018 - 2019

đối với nghiên cứu sinh

Đối tượng: toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện

Hình thức nộp: nghiên cứu sinh nộp tiền vào tài khoản của Học viện, cách thức nộp như sau

Đơn vị nhận tiền: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Số Tài khoản:  124 000 000 265

Tại Ngân hàng: TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Chương Dương (Vietinbank)

Nội dung nộp tiền: Tên nghiên cứu sinh, năm quyết định công nhận làm nghiên cứu sinh, nộp tiền học phí.

Mức học phí: Mức học phí áp dụng theo Quyết định số 2168/QĐ-HVN ngày 01/08/2018  về mức thu học phí năm học 2018 – 2019 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (có quyết định kèm theo).

Thời gian nộp: từ 22/01/2019 đến 28/03/2019.

Mức học phí phải nộp kỳ 2 năm học 2018 – 2019 là:

Học phí theo quyết định chính thức: 13.250.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 01/2019 đến tháng 06/2019).

Học phí trong thời gian kéo dài: 6.625.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 01/2019 đến tháng 06/2019).

Đối với nghiên cứu sinh đã hoàn thành học phí đến hết tháng 12/2018 số tiền học phí phải nộp kỳ này là: Học phí theo quyết định chính thức: 13.250.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 01/2019 đến tháng 06/2019). Học phí trong thời gian kéo dài: 6.625.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 01/2019 đến tháng 06/2019).

Đối với nghiên cứu sinh chưa hoàn thành học phí tính đến tháng 12/2018 số tiền học phí phải nộp kỳ này là: Học phí theo quyết định chính thức: Số tiền học phí còn nợ + 13.250.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 01/2019 đến tháng 06/2019). Học phí trong thời gian kéo dài: Số tiền học phí còn nợ +  6.625.000 đồng/1kỳ/6 tháng (tính từ tháng 01/20197/2018 đến tháng 06/2019).

Hoàn thành học phí là một tiêu chí để xét điều kiện bảo vệ tiến độ, chuyên đề, bảo vệ cấp bộ môn và bảo vệ cấp Học viện của nghiên cứu sinh.

Đề nghị toàn bộ nghiên cứu sinh đang học tập và nghiên cứu tại Học viện thực hiện theo đúng chủ trương của Học viện.

Nơi nhận

- Các khoa chuyên môn;

- Ban TCKT;

- Ban QLĐT;

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH VÀ KẾ TOÁN

 

 

PGS.TS. Phạm Văn Hùng