\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n BỘ NÔNG NGHIỆP

\r\n

\r\n VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

\r\n

\r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

\r\n

\r\n ___________________

\r\n

\r\n Số: 1059 /QĐ-HVN

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n _____________________

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

\r\n

\r\n  

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n QUYẾT ĐỊNH

\r\n

\r\n V/v công nhận trúng tuyển đối với thí sinh dự xét tuyển NCS đợt 1năm 2015

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Căn cứ Quyết định số 441/QĐ-TTg ngày 28 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Nông nghiệp Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội;

\r\n

\r\n Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

\r\n

\r\n Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/05/2009và sửa đổi theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

\r\n

\r\n Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-HVN ngày 06/02/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ;

\r\n

\r\n Căn cứ kết quả xét tuyển nghiên cứu sinhđợt 1 năm 2015 và kết luận củaHội đồng Tuyển sinh sau đại họcHọc viện Nông nghiệp Việt Nam ngày 17/04/2015;

\r\n

\r\n Xét đề nghị của Trưởng ban Quản lý đào tạo,

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n QUYẾT ĐỊNH:

\r\n

\r\n Điều 1. Công nhận trúng tuyển đối với 14 (mười bốn) thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh tại kỳ xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1năm 2015 (danh sách kèm theo).

\r\n

\r\n Điều 2. Các thí sinh có tên trong danh sách có nhiệm vụ và được hưởng các quyền lợi ghi trong Quy chế, Quy địnhđào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành.

\r\n

\r\n Điều 3. Trưởng ban Quản lý đào tạo, Trưởng các khoa:Chăn nuôi, Kinh tế và Phát triển nông thôn, Nông học, Quản lý đất đai, Thú y, trưởng các phòng ban liên quan và các thí sinh có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:                      

\r\n

\r\n - Như Điều 3;        

\r\n

\r\n - Lưu VPHV, Ban QLĐT.      

\r\n
\r\n

\r\n KT. GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n PHÓ GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

\r\n
\r\n