\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n BỘ NÔNG NGHIỆP

\r\n

\r\n VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

\r\n

\r\n HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

\r\n

\r\n _________________

\r\n

\r\n Số: 1401 /HVN-TB

\r\n
\r\n

\r\n CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

\r\n

\r\n Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\r\n

\r\n ____________________

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

\r\n
\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n THÔNG BÁO

\r\n

\r\n V/v nhập học nghiên cứu sinh trúng tuyển đợt năm 2015

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/05/2009 và sửa đổi theo Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

\r\n

\r\n Căn cứ Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 340/QĐ-HVN ngày 06/02/2015 và sửa đổi theo Quyết định số 2085/QĐ-HVN ngày 08/7/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;

\r\n

\r\n Căn cứ Quyết định số 2856/QĐ-HVN ngày 21tháng 9năm 2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc công nhận trúng tuyển đối với thí sinh dự xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2015;

\r\n

\r\n Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức nhập học và phổ biến Quy chế, Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ cho nghiên cứu sinh được công nhận trúng tuyển đợt 2 năm 2015.

\r\n

\r\n Thời gian: 9 giờ 00’ ngày 28 tháng 10 năm 2015

\r\n

\r\n Địa điểm:  Phòng Hội thảo (Nhà hành chính 4 tầng)

\r\n

\r\n     Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

\r\n

\r\n Liên hệ: Điện thoại: 04.62617614/093.2430000,

\r\n

\r\n Email: nvpho@vnua.edu.vn

\r\n

\r\n  

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n

\r\n Nơi nhận:

\r\n

\r\n - NCS 2015-1;

\r\n

\r\n - Lưu: VT, QLĐT (NVP, 4).

\r\n
\r\n

\r\n KT. GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n PHÓ GIÁM ĐỐC

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n PGS.TS. Nguyễn Xuân Trạch

\r\n
\r\n