BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

__________________

Số: 208 /HVN-QLĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

____________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2018


  

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch xét tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 9 năm 2018

 

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 5250/QĐ-HVN ngày 25/12/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ thông báo 220/TB-HVN ngày 14/3/2018 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2018.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kế hoạch tổ chức xét tuyển cho các thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh đợt tháng 9 năm 2018 như sau:

-  Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00’ ngày 06 tháng 10 năm 2018

                   (thời gian cụ thể được thông báo qua email của thí sinh)

-  Địa điểm:  Khu Giảng đường Nguyễn Đăng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Mọi chi tiết xin liên hệ qua điện thoại (024) 62617614.

 

 

Nơi nhận:

- Các đối tượng dự tuyển;

- Ban biên tập website;

- Lưu VT, QLĐT (NVP, 5).

TL. GIÁM ĐỐC

PHÓ TRƯỞNG BAN PHỤ TRÁCH BAN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

(đã ký)

TS. Nguyễn Viết Đăng